PureBlue
Solutions

Solutions Solutions Solutions Solutions Recover. Bij PureBlue hebben we als missie "het geleende water terug geven aan de natuur in de staat zoals we het gekregen hebben". Dat kan alleen als we het gebruikte water echt schoon krijgen en alle schadelijke stoffen verwijderen, inclusief medicijnresten. Ons streven is om dit met een zo klein mogelijke footprint te realiseren. CO2- en energieneutraal zuiveren is onze standaard. Reuse. Afvalwater zien als nieuwe bron van water, dat is de toekomst die voor ons al dagelijkse realiteit is. Door het water van een verbruiker te zuiveren en naar een locatie te brengen waar het het meest nodig is (zoals landbouw, groen in steden, hergebruik industrie) gaan we duurzaam om met ons water. Onze focus ligt op het sluiten van de watercyclus. Slim omgaan met water is onze drive. Regenerate. De aarde en wij zijn fundamenteel afhankelijk van water. Door klimaat-veranderingen wordt de rol van water steeds belangrijker. Duurzame landbouw, groene steden en duurzaam toerisme, vragen om slimme, vernieuwende concepten waarbij gezuiverd water ingezet kan worden op iedere plek waar het nodig is. Zo maken we met onze blauwe stromen de wereld een stukje groener en dragen we bij aan een betere wereld. Water reuse PureBlue ontzorgt in het creëren van een hernieuwbare bron van water uit uw afvalwaterstromen. Hergebruik leidt niet alleen tot waterbesparing, maar biedt ook de kans om bedrijfsvoering te verduurzamen. Decentrale waterzuivering Onze decentrale waterzuiveringsunits creëren de unieke mogelijkheid om afvalwater te zuiveren op locaties waar beperkte of geen rioleringsnetwerk aanwezig is, of als duurzaam alternatief voor conventionele zuivering. Door de compacte uitvoering van onze installaties zijn ze overal in te passen in zowel de openbare ruimte, industrieterreinen als in gebouwen. Kenmerkend zijn de flexibiliteit, schaalbaarheid en brede toepasbaarheid. Verdroging & Verziltings oplossingen Verdroging en de vraag naar zoet water, worden onder invloed van klimaatverandering een steeds grotere uitdaging. PureBlue ondersteunt u in het vinden van een gebiedsgerichte oplossing. Ontzilting Wanneer ontzilting nodig is voor een bedrijfsproces kunnen wij met onze innovatieve en compacte installaties van dienst zijn. Zo maken we ook van zout water, veilig en schoon water dat afgestemd is de gewenste kwaliteit. Regeneration Bij PureBlue geloven we erin dat water een ingrediënt is voor groei! Zowel economisch, sociaal als voor de natuur. Water terugbrengen naar de natuur in zijn meest natuurlijke vorm is onze missie. We werken elke dag aan het zoveel mogelijk sluiten van de waterkringlopen. Dit doen we door gezuiverd afvalwater zodanig na te zuiveren dat het herinzetbaar is voor irrigatie van perken, natuurgebieden en landbouwgewassen. Op die manier dragen we niet alleen bij aan schoon, veilig en voldoende water, maar leveren we ook onze bijdrage aan het verlagen van de CO2 concentratie en bodemherstel. Energy recovery Afval bestaat niet. Het slib dat als bijproduct van het waterzuiveringsproces wordt afgevoerd, zit vol mogelijkheden. Zo kunnen we er duurzame energie uit winnen of bioplastics maken. Medicijnrestenverwijdering Medicijnresten en andere persistente microverontreinigingen vormen een bedreiging voor onze natuurlijke omgeving en de volksgezondheid. PureBlue zet zich intensief in om deze stoffen grondig te verwijderen. Dit doen we met behulp van onze innovatieve AOP technologie. Zo maken we veilig water dat we met een gerust gevoel weer kunnen terug geven aan de natuur. Micropoluenten verwijdering Ook andere persistente microverontreinigingen vormen een bedreiging voor onze natuurlijke omgeving en de volksgezondheid. PureBlue zet zich intensief in om deze stoffen grondig te verwijderen. Dit doen we met behulp van onze innovatieve AOP technologie. Zo maken we veilig water dat we met een gerust gevoel weer kunnen terug geven aan de natuur. Website pagina

innovations and pilots

innovations and pilots innovations and pilots innovations and pilots innovations and pilots New ozonation technology purifies water sustainably New chemicals enter our aquatic environment via wastewater treatment plants. These include residues of medicines, synthetic or natural hormones, personal care products and industrial chemicals. The increasing focus on removing these micro-pollutants from surface water, along with the growing need for robust water systems for water reuse and closed loops, is reflected in stricter regulations for WWTPs. They have to take additional treatment steps. Purifying water at its source New hotels, campsites, industrial buildings, ... all places with potential to purify water locally. The Flemish Hydrohm and Dutch PureBlue Water want to develop a hydrolysis unit to facilitate this. The E-hydro technology makes it possible to purify decentrally in a cost-effective and energy-neutral way. Moreover, the technology offers possibilities to upcycle the organic stream through fermentation and thereby produce products such as bioplastics. Sustainable distillation Distillation is a widely used technique in the chemical and food industries. Due to the high heat demand, the technique has a large energy consumption. For example, in the Netherlands and Belgium, approximately 110 GWh are consumed annually for the production of distilled drinks. That corresponds to the energy consumption of approximately 32,500 households. Three companies are going to cooperate in order to drastically reduce that consumption and the corresponding CO2 emissions. Website pagina

sustainable destillation

sustainable destillation Sustainable Destillation sustainable destillation Sustainable Destillation Duurzaam destilleren Destillatie is een veelgebruikte techniek in de chemie en voedingsmiddelenindustrie. Vanwege de hoge warmtevraag, kent de techniek een groot energieverbruik. Zo wordt er op jaarbasis in Nederland en België samen ca. 110 GWh verbruikt voor de productie van gedestilleerde dranken. Dat komt overeen met het energieverbruik van ongeveer 32.500 huishoudens. Drie bedrijven gaan samenwerken om dat verbruik en de bijhorende CO2-uitstoot drastisch te reduceren. Twee complementaire partners De Vlaamse kmo Merlin Innovation bouwde de afgelopen jaren expertise op in de ontwikkeling van duurzame productieprocessen waarbij ze volop inzetten op zonne-energie en zonnewarmte. Samen met de Nederlandse mkb PureBlue Water, gespecialiseerd in afvalwatertechnologie en innovatieve waterbehandelingsprocessen, zullen ze een prototype ontwikkelen om (graan)alcohol en non-alcoholische destillaten duurzaam te produceren (fermenteren en destilleren). 100% duurzaam productieproces Kevin van de Merlen (Merlin Innovation): “Het doel van ons project is om gedestilleerde alcohol volledig duurzaam en CO2-neutraal te kunnen produceren. Het gebruik van zonne-energie alleen levert hiervoor onvoldoende energie. Daarom zullen we innovatieve technieken zoals vacuüm- en membraantechnologie inzetten om de energiebehoefte terug te dringen en tegelijk het waterverbruik en de koelingsenergie sterk te reduceren. In de toekomst kan de ontwikkelde oplossing ook worden ingezet om bio-ethanol op duurzame wijze te produceren.” Non-alcoholische gin Tot slot zullen de partners ook kijken naar de productie van non-alcoholische dranken. “Er is steeds meer vraag naar non-alcoholische dranken die qua smaak overeenkomen met alcoholische destillaten. Deze kennen bovendien, vanwege het hogere kookpunt, een nog grotere energiebehoefte. Ook hier wordt een duurzame oplossing voor ontwikkeld.” CO2-besparing “Per fles gin kunnen we ongeveer 1kWh besparen, per liter pure alcohol zullen we 3 kWh kunnen besparen. Elke bespaarde kWh levert een CO2-winst op van 0,2 kg. De eerste (kleinere) unit die we willen ontwikkelen zal per jaar ongeveer 10.000 liter pure ethanol kunnen produceren, wat een besparing van 6000 kg CO2 oplevert.” Dit project ontvangt financiële steun van de Europese Unie. Website pagina

Decentralised Treatment

Decentralised Treatment Decentralised Treatment Decentralised Treatment Decentralised Treatment Website pagina

New Ozonation Technology

New Ozonation Technology New Ozonation Technology New Ozonation Technology New Ozonation Technology Nieuwe ozonisatietechnologie zuivert water duurzaam Via rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) dringen nieuwe chemicaliën ons aquatisch milieu binnen. Het gaat om resten van medicijnen, synthetische of natuurlijke hormonen, persoonlijke verzorgingsproducten en industriële chemicaliën. De toenemende aandacht voor het verwijderen van deze microverontreinigingen uit het oppervlaktewater, samen met de groeiende behoefte aan robuuste watersystemen voor het hergebruik van water en het sluiten van kringlopen, weerspiegelen zich in strenger wordende regelgeving voor RWZI’s. Zij dienen bijkomende zuiveringsstappen te nemen. Meer zuiveren leidt tot hogere CO2-uitstoot Het verwijderen van deze microverontreinigingen uit het afvalwater is echter complex, vergt steeds meer energie en zorgt zelfs voor een stijgende CO2-uitstoot. Bestaande technieken leiden tot een verhoging van de CO2-uitstoot met 55%. Deze contradictie inspireerde ons en het Vlaamse AM-TEAM om een meer duurzame oplossing te ontwikkelen. Het gaat om een nieuwe ozonisatie technologie, gecombineerd met een biologische zuivering, die PureBlue Water omdoopte tot de ‘HydrOzone’-technologie. AM-TEAM zal hiervan een ‘digital twin’ bouwen - een slimme digitale kopie die parameters kan voorspellen die in de realiteit niet gemeten kunnen worden. Duurzame waterzuivering Kevin van de Merlen, PureBlue Water: “In dit project zullen we een duurzame waterzuivering ontwikkelen die geschikt is voor het zuiveren van afvalwater bij een RWZI. Daarbij combineren we een nieuw type ozonisatiereactor met een biologische zuivering. Dankzij het beter inzetten van de ozon en het biologische proces komen we tot een minimaal energieverbruik en een relevant lagere CO2-uitstoot dan de beste bestaande technieken.” “Gebaseerd op een eerder uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek, zal onze technologie 3 tot 7 keer minder CO2 uitstoten dan de andere best beschikbare technologieën. Alleen al in Nederland besparen we dan jaarlijks 110.160 ton CO2 ten opzichte van de huidige ozontechniek met een zandfilter. Deze referentie is gebaseerd op een RWZI met 100.000 inwoners equivalenten.” Specialisaties vullen elkaar aan PureBlue Water is gespecialiseerd in afvalwatertechnologie voor zowel de industriële als communale markt. In dit project zal het bedrijf zich richten op de ontwikkeling van de geavanceerde oxidatietechnologie en biologische zuivering. AM-TEAM is een spin-off van de Universiteit Gent en helpt de waterindustrie wereldwijd met geavanceerde processimulaties voor optimalisatie, ontwerp, opschaling en bedrijfsvoering van behandelings- en zuiveringsprocessen. Zij zetten hun expertise in voor de ontwikkeling van de kinetische en dynamische modellen in de reactor waar de ozon gemengd wordt. Dit laat toe ‘wat-als’ testen uit te voeren die in de praktijk niet mogelijk zijn en om parameters te voorspellen (bv. medicijnresten) die in de praktijk moeilijk meetbaar zijn. CO2-besparing Jaarlijkse reductie van 110.160 ton CO2 ten opzichte van de huidige ozontechniek met een zandfilter. Dit project ontvangt financiële steun van de Europese Unie. Website pagina

Test laveto We create stories We think. We love. We do. Lees verder Lees verder Website pagina

News

News News Ons Pureblue Tiny Forest komt tot leven Afgelopen kerst hebben we iets anders gedaan dan onze reguliere relatiegeschenken aan onze klanten (en LinkedIn volgers). We boden de mogelijkheid om een boom in ons eigen PureBlue Tiny Forest te krijgen en onze duurzame ambities te delen. Alle bomen werden geclaimd!  Lees meer Finale EnergyBattle! De Energy Battle is een uitdaging voor schoolteams in Zeeland met een focus op energie, duurzaamheid en circulaire economie. Het wordt georganiseerd door ZB Bibliotheek van Zeeland.  Lees meer PureBlue Magazine Lees hier alles over de ontwikkelingen binnen PureBlue en onze MicroPack++ Generation Lees meer Beste werkgever in de watersector 2022 Wij zijn blij dat we ons beste werkgever in de watersector mogen noemen in 2022 Lees meer AquaNL 2022 Wij staan op AquaNL 2022 Lees meer Nummer 34 in de KVK Innovatie Top 100 Wij zijn trots! We zijn op de 34e plek geëindigd in de KVK Innovatie Top 100. Lees meer We staan in de KVK Innovatie Top 100! Super trots op het feit dat we wederom een plekje in de KVK Innovatie Top 100 hebben gekregen. Lees meer Succesvolle handelsmissie Dubai Van 1 t/m 7 november namen wij deel aan de handelsmissie naar de Verenigde Arabische Emiraten. Deze stond helemaal in het teken van duurzame innovaties op het gebied van weter, energie en food. Lees meer PureBlue genomineerd voor de MVO Zeeuws-Vlaanderen prijs Wij zijn genomineerd voor de #MVOprijs Zeeuws-Vlaanderen 🎉 En daar zijn we trots op! Met ons hele team werken we dagelijks aan duurzaamheid. Lees meer 1 2 Website pagina

Service Engineer

Service Engineer Service Engineer Service Engineer Service Engineer Welcome to our world - the world of clean water. As a service engineer you will be responsible for the assembly, construction (both electrical and mechanical) and installation of water treatment installations. You will also carry out maintenance work and checks at customer sites, both in the region and abroad. You will diagnose failures and coordinate the necessary work with colleagues and the customer. You will take a practical look at the installations and give advice on how to improve them in terms of safety, environment, and quality. You will assist in testing the installations. You will work in the business office and have regular contact with the project leaders, engineers, work planners and technologists. Department The Operational Office Departments task is to design, build, install, operate and service installations Characteristics of a Successful Candidate Flexible Customer oriented and communicative Pragmatic Financialy aware Quality oriented Stress resilient Organized Education & Experience MBO (mechanical engineering, electrical engineering, electronics) Must have a minimum of VCA Basic or are willing to obtain this diploma Must be in possession of a drivers license B Knowledge of NEN 3140 is an added value Must have an excellent command of the English/Dutch language. If you do not speak the Dutch language, you are willing to learn it. Knowledge of French or German is an asset. What We Offer We offer a position within an innovative and growing company. You will be involved in sustainable projects. You will work together with an enthusiastic and dedicated team. Comments If you would like to be part of our awesome team, please come by for an introduction. Call or text Guyon Levels (Finance/Staff) 06 - 5159 3587. If you have a letter and CV ready, you can always email them to Guyon glevels@pureblue.nl First name * Last name * Email * Phone number * Birth date * CV * Add your CV here Motivation letter * Add here your motivation for applying Motivation and/or explanation * Send Website pagina

Open application

Open application Open application Open application Open application Wij zijn continu op zoek naar nieuwe collega’s met passie voor ons vak. Daarbij vinden we talent en enthousiasme een stuk belangrijker dan een diploma of veel ervaring. Wij geloven dat als jij op je plek zit je alles kunt bereiken en daar helpen we je graag bij. Daarom vragen we ook juist mensen die wellicht geen of niet het juiste diploma hebben, maar wel de juiste drive, om eens kennis te komen maken en wellicht een dagje mee te lopen. Ook als je overweegt een andere richting te kiezen dan je huidige baan en/of twee rechter handen hebt, dan vragen we je zeker te reageren. Je komt dan terecht bij een bedrijf waar volop kansen en opleidingsmogelijkheden zijn en waar je collega’s altijd voor je klaar staan. Wat kunnen wij jou bieden? Jij als enthousiasteling kunnen we altijd mooie, uitdagende werkzaamheden bieden in een informele en dynamische werkomgeving, waar je meer bent dan een pion in een schaakspel. Onze cultuur is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Je krijgt dan ook de mogelijkheid om jezelf binnen het bedrijf door te ontwikkelen; intern krijg je een volwaardige opleiding. Verder hechten wij waarde aan het onderhouden van langdurige klant-/ werknemersrelaties. Communicatieve vaardigheden, een klantgerichte instelling, flexibiliteit en collegialiteit zijn hierin essentieel. Wij zoeken continu enthousiastelingen voor de volgende gebieden/functies: Allround vakman/vrouw Allround engineering (alle vakgebieden, alle niveaus) Logistiek- en magazijn Service en onderhoud Assemblage, productie en montage Bedrijfsbureau Inkoop en werkvoorbereiding Bedrijfsadministratie Scheepvaart Laboratoriumtechniek Metaal- en constructietechniek Lassen Procestechniek en procesverbetering Constructie Technische dienst Bedrijfsstages en afstudeeropdrachten (op alle mogelijk denkbare gebieden) Wij kunnen niet wachten om jouw enthousiaste brief/mail en CV door te nemen! Vul onderstaand formulier in of mail deze naar jheijman@pureblue.nl t.a.v. Jordy Heijman en je krijgt binnen 2 werkdagen antwoord van ons. Heb je voordat je op ‘verzenden’ drukt nog vragen? Bel ons dan op het volgende nummer: 085-070 31 90 en vraag naar Jordy. Open sollicitatie Heb je interesse in werken bij PureBlue? Solliciteer dan direct via dit formulier. Je hoort dan binnen enkele dagen van ons. Voornaam * Achternaam * Email * Telefoon * Geb. dat * CV * Voeg hier je CV toe Motievatiebrief Voeg hier je motivatiebrief toe Motivatie en/of toelichting * Versturen Website pagina

Reuse of waste water on Camping Olmenveld

Reuse of waste water on Camping Olmenveld Reuse Olmenveld Reuse of waste water on Camping Olmenveld Reuse Olmenveld Duurzaam waterbeheer op Camping Olmenveld Zeeland heeft grote behoefte aan duurzame vormen van waterbeheer. Het huidige systeem zit aan de grenzen van de mogelijkheden. Piekbelasting in de zomer leidt tot grote problemen in de voor Zeeland vitale sectoren als de landbouw en de recreatieve sector. Waterbeheer verduurzamen In dit project willen de partners een lokale oplossing ontwikkelen, testen en demonstreren om aan te tonen dat er lokaal mogelijkheden zijn om waterbeheer in de toeristische sector en de landbouw middels samenwerking te verduurzamen. Doelstelling in dit project is de ontwikkeling en demonstratie van een pilot om het afvalwater en regenwater van Camping Olmenveld , dat kan worden opgevangen, te zuiveren en her te gebruiken, de overschotten te bufferen voor toepassing in met name de agrarische sector en voor het besproeien van bijvoorbeeld de gemeentelijke sportvelden. Terugdringen watertekort De partners Camping Olmenveld en PureBlue Water BV gaan gezamenlijk, met ondersteuning van Hogeschool Zeeland (Expertisecentrum Water Technology) een pilot ontwikkelen en demonstreren om het afvalwater en regenwater van Camping Olmenveld te zuiveren, te bufferen, nuttig aan te wenden en aan te bieden als zoetwaterbron voor besproeiing aan de omliggende agrariërs en gemeente. Het uiteindelijke resultaat van het project is een in de praktijk aantoonbare businesscase waarmee de markt in staat is om op feiten gebaseerde investeringsbeslissingen te nemen. HISWA-RECRON is betrokken om de resultaten van het project breed te verspreiden. Dit project ontvangt financiële steun van de Europese Unie. Website pagina