PureBlue
Home

Home Home Home Home Slimme technologie om veilig en schoon water te genereren. Decentrale waterzuivering installaties zorgen voor gezonde bodems en groene steden. Recover. Reuse. Regenerate. Het is onze missie water terug te geven aan de natuur, met de kleinst mogelijke footprint. Veilig en schoon water, op plaatsen waar het nodig is. Dat is onze drive. Onze missie Magazine - Dit is PureBlue Magazine - Medicijnresten Dit is PureBlue Maak kennis met een bedrijf wat gespecialiseerd is in duurzame, innovatieve oplossingen voor afvalwaterzuivering. Onze missie is water terugbrengen naar de natuur zoals we het gekregen hebben. Zo kunnen gezonde bodems ontstaan en wordt de omgeving groener. Dit doen we door te voorzien in decentrale afvalwaterzuiveringsinstallaties. Deze zijn compact, duurzaam en kunnen bovendien overal neergezet worden, op de plekken waar dit nodig is. Over ons Wij worden gedreven door onze kernwaarden Wij zijn PURE Wij zijn Positief en optimistisch, Wij zijn Uniek in de verbinding zoeken en vinden, Wij zijn Revolutionair bezig, Wij zijn Enthousiast over innovatie. Wij zijn PureBlue! Zo maken wij het verschil... Wij zijn vernieuwers op het gebied van duurzame waterzuiverings-oplossingen: we combineren biologische processen met high-end technologie en slimme concepten. We willen de transitie naar circulaire watertoepassingen versnellen. Onze installaties zuiveren volgens de hoogste standaarden, maar met de laagste CO2-footprint. Zo bieden we een substantiële oplossing in duurzaam watermanagement. Ons doel? Water zonder medicijnresten en andere microverontreinigingen, klaar om hergebruikt te worden. Wij maken impact met Onze producten Al onze oplossingen hebben 1 doel: het zuiveren van water. We verwijderen schadelijke stoffen en zorgen zo voor veilig en gezond water. Het gezuiverde water kan vervolgens hergebruikt worden, bijvoorbeeld voor het doorspoelen van toiletten of voor de irrigatie van planten. Met onze decentrale installaties kunnen we dat op iedere locatie doen. BEKIJK ONZE PRODUCTEN Over de hele wereld Projecten Wist je dat PureBlue wel meer dan 150 verschillende projecten heeft uitgevoerd voor klanten in het binnen- en buitenland? Elke decentrale waterzuivering is weer één stap dichter bij een duurzame wereld. Wij geloven in het sluiten van de waterkringloop, door het gezuiverde water te hergebruiken. Benieuwd hoe dat gaat? Hier lees je meer over onze projecten. BEKIJK ONZE PROJECTEN Ontdek alles over onze Innovaties Wij willen onze waterzuiveringssystemen voortdurend blijven verbeteren en verduurzamen. Daarom is het belangrijk om te blijven innoveren. Zo doet de afdeling R&D onderzoek naar nieuwe waterzuiveringstechnieken en zijn onze engineers bezig met het ontwerpen van steeds compactere en slimmere installaties. Hier lees je meer over de laatste innovaties van PureBlue. BEKIJK ONZE INNOVATIES Dit is PureBlue Website pagina

Over ons

Over ons Over ons PureBlue is een dynamisch bedrijf met jonge en gedreven mensen. We streven naar een duurzame toekomst voor water. Solliciteren als engineer mogelijk. Over PureBlue Een team met een missie: De wereld een beetje mooier maken met onze innovaties. Daar werken we elke dag keihard voor. Met plezier, want dat vinden we net zo belangrijk. Op onze locatie in Kapellebrug doen we alles zelf: van R&D tot engineering, van productie tot service, en van sales tot business development. We zijn een bevlogen en betrokken club professionals met hart voor water. ONS TEAM 30 Collega's 200+ Projecten 8 Nationaliteiten 15 jaar Aan het groeien Werken bij PureBlue Lijkt het je wel wat om te werken bij een dynamisch bedrijf als PureBlue? Wil je graag echt het verschil maken en iets bijdragen aan een betere wereld? Wij zijn continu op zoek naar gemotiveerde mensen. Vooral op technisch gebied (engineers, servicemonteurs, etc). Maar als je denkt dat jij met jouw enthousiasme, visie en kennis bij kunt dragen aan onze missie: neem vooral contact met ons op. Wie weet wat we voor elkaar kunnen betekenen. Bekijk vacatures Service Engineer Vind je de afwisseling tussen werken in de werkplaats en af en toe een reisje naar het buitenland voor een servicebeurt leuk? En heb je ervaring met electra? Dan hebben wij de ideale job voor jou! Lees meer>> Electrical Engineer Heb jij interesse in het ontwerpen, ontwikkelen en testen van systemen en installaties en wil je meewerken aan nieuwe innovaties die de markt gaan veranderen? Reageer dan hier! Lees meer>> Mechanical Engineer Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je aan de slag gaat met de bouw van onze innovatieve zuiveringsinstallaties? Je komt in een enthousiast team waarin je alle ruimte krijgt om te groeien. Lees meer>> Nieuws over PureBlue Via de nieuws-pagina houden we u op de hoogte van onze recente activiteiten zoals evenementen en bedrijfsbezoeken. We delen regelmatig spannende updates, zoals de lancering van nieuwe producten, partnerships en mijlpalen die we hebben bereikt. Daarnaast bieden we een kijkje achter de schermen. Meer lezen over PureBlue? Blader dan eens door de verschillende magazines die wij hebben gepubliceerd. Klik op de knop om op de hoogte te blijven. Nieuws Impressies van PureBlue Website pagina

Contact

Contact Contact Contact Contact Adresgegevens, zakelijke gegevens en contactgegevens van PureBlue. Telefoonnummer, e-mailadres, plan uw afspraak. Heeft u een vraag? Wij komen graag met u in contact! Ons adres Gentsevaart 19 4565 ER Kapellebrug Nederland T: +31 850703190 M: info@pureblue.nl Neem contact met ons op Stuur een e-mail Plan uw route Google maps Zakelijke gegevens KVK: 24435858 IBAN: NL85 ABNA 0562 0024 80 btw: NL819426738B01 Website pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van PureBlue. Regels die de rechten en plichten van PureBlue en haar klanten bepalen bij het gebruik van producten of diensten. Artikel 1. Definities1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor dewerkzaamheden heeft aanvaard.3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aande opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer tenbehoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met hetoog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/ofonderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerdewerkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamhedenverbonden kosten.Artikel 2. Afwijkende voorwaarden1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringenvan de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijkschriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassingzijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afsprakentussen opdrachtgever en opdrachtnemer.2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoop-voorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voor-waarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend,tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.Artikel 3. Offertes1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.2. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaam-heden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwij-kingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemerde opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.3. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico doorde opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanigte worden gemeld.4. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van lever-anciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, geldenniet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offertezijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aande opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan - voor zoverdaarmee in overeenstemming - van de onderhavige leveringsvoorwaardendeel uit te maken.Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en porto-kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.2. De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetredennadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.3. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdracht-nemer is gevestigd.4. Alle betalingen dienen aldaar op een door de opdrachtnemer aan te wijzenrekening te geschieden.Artikel 5. Opdrachten en wijzigingen1. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aan-vaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met deuitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.3. De opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdracht-gever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld.Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voorrekening van de opdrachtgever.5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaardingervan door de opdrachtnemer.6. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in deopdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeen-gekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheidwordt overschreden.Artikel 6. Inschakeling derden1. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs nood-zakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit deaard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd omnamens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht totlevering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/ofdiensten te geven.Artikel 7. Betalingstermijn1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschiedenbinnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van eendergelijke termijn binnen veertien dagen na factuurdatum.2. De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfactureringis te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uit-sluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in denavolgende leden genoemde kosten betreffen.3. De opdrachtnemer heeft het recht om bij aanvang van werkzaamhedenmet een factuurwaarde van meer dan € 5.000,- een deelfactuur te ver-zenden van 50% van deze factuurwaarde.4. Media-, druk- en productiekosten dienen door de opdrachtnemer vande opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de opdracht-nemer tot betaling van deze kosten verplicht is.5. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienenvoor verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van opdrachtgeverte zijn ontvangen.6. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s),gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerdebankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.7. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijnbetalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij - zonder datvoorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - rente over hetfactuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald hadmoeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daavan)van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van hetop het moment van faturering geldende promessedisconto plus 2%.8. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrek-king tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigdeen niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever;als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende over-legging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal10% van het betrokken factuur bedrag gefixeerd en zullen ten minste€ 75,- per vordering bedragen.Artikel 8. Opschorting, staking en ontbinding1. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op teschorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities nietin acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangdebankgarantie.2. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdracht-gever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd,zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever,niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hemuit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien,alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdracht-gever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledigvoor rekening en risico van de opdrachtgever.4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voorde reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdracht-nemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoedingvan schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatievan de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronderbegrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.Artikel 9. Levertijden1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijkschriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer tenaanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeftniet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding,ontbinding van de overeenkomst of nietnakoming van enige verplichtingjegens de opdrachtnemer.Artikel 10. Zorgplicht1. De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor deopdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangenvan de opdrachtgever in acht nemen.2. In het bijzonder draagt de opdrachtnemer - ervan uitgaande dat terzake vanhet gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt - zorg voor de juisteaudio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overigematerialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wette-lijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.3. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alledoor de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemerter beschikking gestelde gegevens en informatie.Artikel 11. Reclames, klachten en bewijs1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdracht-gever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na hetverschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerdbinnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnenworden.3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. Debetalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer inbehandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake ver-werkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van deopdrachtnemer beslissend.Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden1. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdracht-gever, die de opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkttot zover als de derde de opdrachtnemer effectief vrijwaart. De opdracht-nemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle mede-werking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomendgeval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokkenderde te verkrijgen.2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schadeaansprakenvan derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdrachtvan de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en anderematerialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraardonverlet de zorgplicht van de opdrachtnemer ex artikel 11 vandeze voorwaarden.Artikel 13. Exoneratie1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordtbevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vast-gesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van tenhoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverd gratisvervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen.Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige schade die hetzijdirect, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem gele-verde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedragvan zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake vanhet geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grondvan wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies ofvernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, doorof namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederenreizen voor risico van de opdrachtgever.Artikel 14. Overmacht1. In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeen-gekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heefthij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der over-eenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijkals ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij totenige schadevergoeding of garantie is gehouden.2. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand,machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdracht-nemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport-storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoalsoorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen,alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belas-tingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet ver-krijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.Artikel 15. Intellectuele eigendom1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudigingvan door de Auteurswet of enige andere wettelijke regelin op hetgebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die doorof namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaartde opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voor-schriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij deopdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor dedirecte en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de open-baarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.2. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werk-zaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussenopdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de opdracht-nemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgeverworden overgedragen, nadat al hetgeen - waaronder mede te begrijpende afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectueleeigendom - de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is,zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom vanderden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelenvan deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overlegplegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet opde daaraan verbonden kosten.3. De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in heteerste lid en overigens in overeenstemming met de exoneratiebepalingenvan artikel 14 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegenaanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever doorhet gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriëleof intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van eenvordering van een derde de opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schrifte-lijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen enmedewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schik-kingonderhandelingen noodzakelijk is.4. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd totenig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan hettevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeen-gekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.5. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd totaanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijkeschriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.6. De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.Artikel 16. Aard en duur van de overeenkomst1. De opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdracht-gever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgeveris niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdracht-nemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde telaten verzorgen. Evenmin is de opdrachtnemer gerechtigd zonder overlegmet c.q. toestemming van de opdrachtgever overeenkomstige dienstente verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren metde betrokken opdrachtgever.2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulksuit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdracht-gever aan opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beidepartijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd dezekunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming vaneen termijn van zes maanden.3. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden isde opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met de opdracht-nemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij andersis of op dat moment wordt overeengekomen, bestaat de honorering vande opdrachtnemer voor die periode ten minste uit de volledige mediacom-missie op basis van het door de opdrachtgever goedgekeurde mediaplan.Artikel 17. Afwikkeling relatie1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistiekeprestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde derrelatie als gevolg van de relatie bij de opdrachtnemer bevinden, zullendoor hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever wordenovergedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschul-digd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal de opdracht-nemer ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken omde nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijdover te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door hem aante wijzen derde.2. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemereindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussen-komst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhoudingtussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van derelatie noodzakelijk is.Artikel 18. Overdracht en plichten1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder dezevoorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeel-telijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijktoestemming van de andere partij.2. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van deopdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vormdan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in eenandere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van deonder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijkeaansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.Artikel 19. Bevoegde rechter1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de over-eenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlandsrecht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder dezevoorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welkedaarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zakevan een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen wordengemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin deopdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen vanvoorlopige voorzieningen. Website pagina

Projecten

Projecten Projecten Projecten Projecten Verschillende projecten, van duurzaam waterbeheer op lokaal niveau en duurzaam destilleren tot nieuwe ozonisatie technologie met grote CO2-besparing. Klanten Sinds de oprichting heeft PureBlue veel verschillende projecten uitgevoerd voor diverse klanten in het binnen- en buitenland. We zijn trots op elk project want elke waterzuivering die wordt geïnstalleerd is één stap dichter bij een duurzame wereld. Hier lees je meer over de verschillende klantprojecten die PureBlue in de laatste 15 jaar heeft uitgevoerd. BEKIJK DE KLANTPROJECTEN Innovaties Om duurzame waterzuivering te realiseren, is het nodig om continue te blijven innoveren. Het team van PureBlue is hier dagelijks mee bezig. Zo doet het R&D team onderzoek naar nieuwe waterzuiveringstechnieken en zijn onze engineers bezig met het ontwerpen van compacte, slimme installaties. Hier lees je meer over de bijzondere innovatieve projecten van PureBlue. BEKIJK DE INNOVATIES Recente projecten Website pagina

Ons team

Ons team Ons team Maak kennis met het team van PureBlue. Er staat informatie zoals namen en functies van werknemers van engineering, productie, R&D, service en office. Office Office bestaat uit de afdelingen sales, marketing, financiën en administratie. Onze CEO bepaalt de koers van PureBlue en motiveert het team om optimaal te presteren. De financiële afdeling zorgt ervoor dat we financieel stabiel blijven, terwijl het marketingteam onze producten en diensten promoot. Het salesteam staat in contact met (potentiële) klanten. Ten slotte beheren onze administratieve medewerkers de dagelijkse werkzaamheden en zorgen zij ervoor dat we soepel en efficiënt werken. Office Engineering & Supply Chain Onze engineeringafdeling is verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van innovatieve afvalwaterbehandelingssystemen die zowel efficiënt, compact als milieuvriendelijk zijn. We creëren systemen die voldoen aan de unieke behoeften van onze klanten. Ze houden zich bezig met de eerste ontwerpfase tot de realisatie en het testen van de installaties. De engineeringafdeling levert maatwerk oplossingen voor alle uitdagingen op het gebied van afvalwaterbehandeling, zoals geurbeheersing en geluidsbeperking. Engineering & Supply Chain Service Service houdt zich bezig met onderhoud, reparatie en de vervanging van apparatuur, maar ook probleemoplossing en systeemoptimalisatie. Onze service-engineers zijn hoogopgeleid en ervaren. Ze begrijpen de complexe processen van onze afvalwaterbehandelingssystemen. Service heeft als doel de waterzuiveringsinstallaties zo efficiënt mogelijk te laten werken, de uitvaltijd te minimaliseren en de prestaties te optimaliseren. Onze serviceafdeling is 24/7 beschikbaar om eventuele problemen of zorgen aan te pakken. Service Research & Development Onze R&D-afdeling is het brein achter onze slimme innovaties op het gebied van afvalwaterbehandeling. Ons team van deskundigen is toegewijd aan het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe technologieën en oplossingen die de efficiëntie en effectiviteit van onze systemen verbeteren. Research & Development onderzoekt voortdurend nieuwe ideeën en test onze technologieën. Dankzij onze focus op R&D kunnen wij geavanceerde oplossingen bieden die voldoen aan de specifieke behoeften van onze klanten. Dankzij R&D zijn wij frontrunner op het gebied van duurzame en decentrale afvalwaterzuivering. Research & Development Productie Onze productieafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren van hoogwaardige, betrouwbare en compacte afvalwaterzuiveringssystemen. Ons team van ervaren technici maakt gebruik van de meest moderne apparatuur en productietechnieken om systemen te produceren die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en prestatienormen. Bij PureBlue ligt sterk de nadruk op kwaliteitscontrole tijdens het hele productieproces. Elk systeem dat ons bedrijf verlaat, wordt grondig getest (FAT en SAT). Of u nu een standaardsysteem zoals de InnoPack of juist een oplossing op maat nodig heeft, onze productieafdeling heeft de expertise en de middelen om telkens het best mogelijke systeem te maken. Werknemers Productie Office Sales, marketing en financiën Angelo CEO Maud HR & Financiën Aline Business Accelerator Engineering & Supply Chain Software, hardware en automatisering Sjors Product Manager Sam Teamleider productie Kevin Werkvoorbereider / Supply chain Thierry Automation engineer Rik Process engineer Koen Mechanical engineer Service Uitstekende service en onderhoud Paul Service engineer Research & Development De knappe koppen achter onze technologie Kevin Manager R&D Dries R&D Coordinator Nelis R&D Technoloog Alessandro R&D Technoloog Productie Waar onze systemen worden gerealiseerd Piet Operationeel manager Oleksander Medewerker productie Oksana Medewerkster productie Jacko Voorman productie Daria Productie & electrical engineering Olivier Servicemonteur Wij zijn PureBlue PureBlue is een one-stop-shop: Wij doen alles zelf, van het onderzoek en de engineering tot de daadwerkelijke productie van onze innovatieve systemen voor afvalwaterzuivering. Ons team bestaat uit verschillende afdelingen met slimme mensen die op de juiste plek zitten. Wist je dat het team van PureBlue enorm divers is? We hebben maarliefst 8 verschillende nationaliteiten onder ons dak. Website pagina

Werken bij

Werken bij Werken bij Dit is PureBlue Wij ontwerpen ontwikkelen en assemleren waterzuiveringssystemen en werken in Europa, en daarbuiten. Je vindt ons zowel in de maritieme- en communale sector, als in de industrie en agricultuur. Ook voeren we de operations en service uit op al onze installaties. Ons doel? Water teruggeven aan de natuur zoals we het ontvangen hebben. Door onze innovatieve omgeving hebben we 3 keer de top-35 van meest innovatieve bedrijven in Nederland bereikt. Hierop zijn wij als team ontzettend trots. Je komt in een broedplaats waar talent en creativiteit zich kan ontplooien en wordt beloond. Zodat we samen impact maken in de wereld van water. Bij PureBlue werken 26 collega’s. Dit zal snel groeien naar 80 collega’s in Nederland en het buitenland. Werkplezier voorop Werken bij PureBlue betekent dat je werkt aan duurzame projecten. Het team is jong, enthousiast en toegewijd. Er wordt hard gewerkt en de komende jaren gaan we flink groeien. Dat betekent dat je in een ambitieuze omgeving terechtkomt en meewerkt aan onze groeiambities. Daarbij zorgen we voor voldoende ontspanning. Zoals een potje voetbal of schaken in de pauze, friet-Friday en de werkweek afsluiten met een drankje. Bij PureBlue word je met open armen ontvangen en heb je gegarandeerd een leerzame en uitdagende baan binnen een gezellige werkomgeving. Servicemonteur waterbehandeling Als servicemonteur bij PureBlue krijg je veel vrijheid en werk je in een klein team met grote ambities. Lees meer Automation Engineer waterzuivering Wil jij waterbehandelings-systemen ontwikkelen, waarbij water ter plekke gezuiverd wordt en terug in de natuur ingaat? Lees meer Financial Controller (24 - 32 uur) Als financial controller bij PureBlue werk je mee aan duurzame hightech projecten in waterzuivering. Je bent een spin in het web binnen de organisatie. LEES MEER Op zoek naar een leuke stageplek? Ben jij een enthousiaste stagiair en vind jij duurzaamheid en innovatie belangrijk? Bij PureBlue hebben we altijd plek voor enthousiastelingen die opzoek zijn naar een uitdagende stage. Wij bieden jou een leerzame stageplek bij een no-nonsense bedrijf met veel leuke collega’s en andere stagiaires. Lees meer Impressie van werken bij ons Website pagina

Missie

Missie Missie Missie Missie Water terugbrengen naar de natuur zoals we het gekregen hebben. Impact maken door CO2 footprint van waterzuivering te verminderen en milieu herstellen Returning water to its natural state. Bij PureBlue doen we er alles aan de transitie naar een duurzame waterkringloop te versnellen. Daarom creëren wij slimme, innovatieve oplossingen voor het zuiveren van afvalwater. Daarbij hebben we veel aandacht voor hergebruik van gezuiverd water en het herstellen van bodem en klimaat. Wij geloven dat waterzuivering op een CO2-neutrale en kostenefficiënte manier kan. Gezuiverd water kan opnieuw gebruikt worden, bijvoorbeeld voor de landbouw, industrie en zelfs in groene steden. PureBlue staat garant voor afvalwater wat vrij is van medicijnresten en andere microverontreinigingen. Onze missie: "Water terugbrengen naar de natuur zoals we het gekregen hebben". 90% CO2 besparing Is onze goal Circulair Door het sluiten van de watercyclus Energie-efficiënt Door zuiveren bij de bron Een duurzame samenleving Bij PureBlue zorgen we voor veilig water, voedselveiligheid, natuurherstel en nog veel meer. Wij helpen onze klanten met het sluiten van de watercyclus middels efficiënte waterzuivering, stimuleren hergebruik van hulpbronnen en het herstellen van natuurlijke systemen. We zijn bezig met het bestrijden van klimaatverandering en versnellen de transitie naar een circulaire economie. Wij zien het als onze plicht om een ​​betere aarde achter te laten voor de volgende generatie. Duurzaam zijn is de kern van onze organisatie en we zorgen voor economische groei zonder de hulpbronnen of de mensen van deze planeet te exploiteren. Onze bijdrage De mensen van PureBlue dragen actief bij aan onze missie. Bekijk de pagina 'Over ons'. Over ons Attributions: Icons made by Freepik from www.flaticon.com Website pagina

Producten

Producten Producten Returning water to it's natural state Bij Pure Blue zijn we gespecialiseerd in water. We zorgen voor hygiëne, veilig water, voedselveiligheid en meer. Wij helpen onze klanten helpen bij het ontwerpen van efficiëntie, hergebruik van hulpbronnen en het revitaliseren van natuurlijke systemen. Regenerate Effluent polishingEffluent polishing tot strikte lozings- of hergebruiknormenVanuit duurzaamheidsoogpunt is het interessant om gezuiverd afvalwater te hergebruiken als bijvoorbeeld irrigatiewater. Ter bescherming van het milieu en de volksgezondheid is het van belang dat dit hergebruikwater van voldoende kwaliteit is. Ook de lozing van gezuiverd afvalwater op kwetsbare wateroppervlakken dient zoals vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) te voldoen aan strikte lozingsnormen. Hiervoor ontwikkelde PureBlue Water verscheidene effluent polishing systemen.Bij effluent polishing ondergaat het secundair effluent van de waterzuiveringsinstallatie bijkomende behandeling, ook wel tertiaire waterzuivering genoemd. Afhankelijk van de toepassing worden hierbij gesuspendeerde stoffen en nutriënten, zoals fosfaten en stikstof, verwijderd en wordt er gedesinfecteerd. In conventionele systemen gebeurd effluent polishing door middel van een zandfiltratie met slechts één medium. Door gebruik te maken van multi-media filtratie biedt PureBlue Water een beproefde oplossing voor de grootste tekortkomingen van de conventionele systemen. Het multi-media filter StratoFlux++ gebruikt 4 lagen van natuurlijke materialen voor de verwijdering van zwevende stof. Hierbij worden partikels tot kleiner dan 1 micron, en hieraan gekoppelde BOD en COD verwijderd.DesinfectieWij hebben uitgebreide expertise in desinfectie met behulp van ozon en UV. Wij bekijken welk systeem de beste en meest kostenefficiënte oplossing biedt voor uw probleem.Geavanceerde oxidatieOnze innovatieve geavanceerde oxidatieprocessen (AOP) staan in voor de verwijdering van moeilijk afbreekbare stoffen zoals micropolluenten, prioritaire stoffen en geneesmiddelen.en het revitaliseren van natuurlijke systemen. Hier komt tekst Hier komt tekst Hier komt tekst Our smart solutions StratoFlux++ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce augue odio, vulputate eget ligula eget, tincidunt dictum lorem. Suspendisse laoreet pretium metus, malesuada rhoncus neque tincidunt at. Proin pulvinar porttitor tortor, eu elementum erat varius quis. Maecenas bibendum tempor tincidunt. Etiam auctor purus auctor, dignissim odio auctor, faucibus odio. Suspendisse dignissim maximus vulputate. Praesent accumsan rhoncus dui ac sagittis. Maecenas egestas ornare justo, eu ullamcorper ipsum porttitor et. Nullam sed ipsum rutrum, suscipit purus at, sollicitudin nisi. Duis vehicula diam vel fermentum laoreet. SonoFlux++ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce augue odio, vulputate eget ligula eget, tincidunt dictum lorem. Suspendisse laoreet pretium metus, malesuada rhoncus neque tincidunt at. Proin pulvinar porttitor tortor, eu elementum erat varius quis. Maecenas bibendum tempor tincidunt. Etiam auctor purus auctor, dignissim odio auctor, faucibus odio. Suspendisse dignissim maximus vulputate. Praesent accumsan rhoncus dui ac sagittis. Maecenas egestas ornare justo, eu ullamcorper ipsum porttitor et. Nullam sed ipsum rutrum, suscipit purus at, sollicitudin nisi. Duis vehicula diam vel fermentum laoreet. MicroFlux++ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce augue odio, vulputate eget ligula eget, tincidunt dictum lorem. Suspendisse laoreet pretium metus, malesuada rhoncus neque tincidunt at. Proin pulvinar porttitor tortor, eu elementum erat varius quis. Maecenas bibendum tempor tincidunt. Etiam auctor purus auctor, dignissim odio auctor, faucibus odio. Suspendisse dignissim maximus vulputate. Praesent accumsan rhoncus dui ac sagittis. Maecenas egestas ornare justo, eu ullamcorper ipsum porttitor et. Nullam sed ipsum rutrum, suscipit purus at, sollicitudin nisi. Duis vehicula diam vel fermentum laoreet. LAAT JE INSPIRERENTHE FUTURE IS NOWSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.ONZE MISSIE Website pagina

SonoForce++

SonoForce++ SonoForce++ Een compacte afvalwaterzuivering die gewasbeschermingsmiddelen uit het water haalt. Zo kan de uitstroom veilig worden geloosd of worden hergebruikt. De zuivering voor land- en tuinbouwers Sinds 2018 is het voor glastuinbouwers verplicht om te voldoen aan de zuiveringsplicht van afvalwater. Hierbij moeten agrarische ondernemers het water voor minimaal 95% zuiveren, voordat het geloosd mag worden. PureBlue heeft speciaal hiervoor de SonoForce ontwikkeld. Deze installatie is door de Beoordelingscommissie Zuivering Glastuinbouw gecertificeerd en garandeert een effectieve zuivering van gewasbeschermingsmiddelen. SonoForce De SonoForce haalt alle gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater. Met een zuiveringsrendement van 95% kunnen agrarische ondernemers zoals (glas)tuinbouwers en landbouwers het geproduceerde afvalwater veilig lozen op het riool. Deze mobiele zuivering maakt gebruikt van UV-lampen, ultrasone golven en waterstofperoxide (H202). De compacte zuivering is gemakkelijk te bedienen via een eenvoudig gebruikerspaneel. Omdat de ultrasone golven de UV-lampen schoon houden, is er weinig onderhoud nodig. Dit zorgt voor lage operationele kosten. H202 H202 is essentieel om gewasbeschermingsmiddelen te kunnen verwijderen. Het wordt geactiveerd door de UV-lampen. UV-lampen UV-lampen zetten H202 om in stoffen die de gewasbeschermingsmiddelen uiteindelijk kunnen afbreken. Ze hebben een zuiverende werking, zelfs bij afvalwater met een lage transmissie. Ultrasound De UV-kwartsbuizen in de SonoForce geven ultrasone golven af. Deze golven hebben een zeer hoge frequentie en zorgen ervoor dat de UV-lampen optimaal blijven werken. Op naar een betere wereld angelo ceo ademul@pureblue.nl sjors productmanager sstevens@pureblue.nl +31 6 12442278 Attributions: Icons made by Freepik, Creative Stall Premium and LAFS from www.flaticon.com Website pagina