PureBlue
Home

Home Home Home Home Recover. Reuse. Regenerate. Het is onze missie water terug te geven aan de natuur, met de kleinst mogelijke footprint. Veilig en schoon water, op plaatsen waar het nodig is. Dat is onze drive. Onze missie Werken bij PureBlue Lees hier al het laatste nieuws Op naar een betere wereld RECOVER REUSE REGENERATE Zo maken wij het verschil... Wij zijn vernieuwers op het gebied van duurzame waterzuiverings-oplossingen: we combineren biologische processen met high-end technologie en slimme concepten. We willen de transitie naar circulaire watertoepassingen versnellen. Door het zuiveren volgens de hoogste standaarden, maar met de laagste CO2 footprint. Zonder medicijnresten en micro-organismen. Daardoor kunnen we water weer veilig hergebruiken en inzetten op plaatsen waar het nodig is Zo zorgen we voor groene steden, gezonde bodems en duurzame landbouw ONTDEK ALLES OVER Recover Al onze oplossingen hebben 1 doel: het zuiveren van water. We verwijderen schadelijke stoffen uit afvalwater en zorgen zo voor veilig en gezond water. Door onze decentrale installaties kunnen we dat op iedere locatie doen. Bekijk onze oplossingen ONTDEK ALLES OVER Reuse Water een tweede leven geven, hoe mooi is dat? Door onze decentrale oplossingen zijn we in staat op iedere plaats gezuiverd water te hergebruiken. Bekijk onze oplossingen ONTDEK ALLES OVER Regenerate Gezuiverd water gebruiken om de bodem te herstellen en te voeden. Door innovatieve concepten waarbij we water brengen waar het nodig is, dragen we bij aan een duurzame wereld. Bekijk onze oplossingen SAMEN AAN DE SLAG THE FUTURE IS NOW Wij willen impact maken. Met ons enthousiaste team, maar ook in samenwerking met partners, klanten, overheden, etc. Alleen samen kunnen we echt verschil gaan maken in "het nieuwe water", en met vernieuwende concepten en ambitieuze pilots bijdragen aan een gezond klimaat. Interesse om aan te sluiten bij onze missie? ONZE MISSIE Website pagina

Oplossingen

Oplossingen Oplossingen Oplossingen Oplossingen Op naar een betere wereld RECOVER Reuse REGENERATE Op naar een betere wereld renegration Titel Titel Op naar een betere wereld MODULAR PACKAGE PLANT ENERGY RECOVERY dESALINATION Op naar een betere wereld desiccation prevention MICRO POLLUTANT REMOVAL DE- -CENTRALISED WATER TREATMENT Recent werk Website pagina

Producten

Producten Producten Producten Producten Hier komt veel tekst. Website pagina

Over ons

Over ons Over ons 31 collega's 200+ projecten 6+ nationaliteiten 13 jaar aan het groeien Teamwork Een team met een missie: De wereld een beetje mooier maken met onze innovaties. Daar werken we allemaal elke dag keihard voor. Met plezier, want dat vinden we net zo belangrijk. Op onze locatie in Kapellebrug doen we alles zelf: van R&D tot engineering, van productie tot service, en van sales tot business development. We zijn een bevlogen en betrokken club professionals met hart voor water. Werken bij PureBlue Lijkt het je wel wat om te werken bij een dynamisch bedrijf als PureBlue? Wil je graag echt het verschil maken en iets bijdragen aan een betere wereld? Wij zijn continu op zoek naar gemotiveerde mensen. Vooral op technisch gebied (engineers, servicemonteurs, etc). Maar als je denkt dat jij met jouw enthousiasme, visie en kennis bij kunt dragen aan onze missie: neem vooral contact met ons op. Wie weet wat we voor elkaar kunnen betekenen. Vacatures Zoek je een (nieuwe) uitdaging en wil je graag samen met ons impact maken op het gebied van water? Bekijk onze vacatures of stuur een open solliciatatie. Dan hoor je snel van ons. Service Monteur Vind je de afwisseling tussen werken in de werkplaats en af en toe een reisje naar het buitenland voor een servicebeurt leuk? En heb je ervaring met electra? Dan hebben wij de ideale job voor jou! Lees meer>> Senior R&D engineer Heb jij interesse in en basiskennis van biologische waterzuivering en/of oxidatieprocessen zoals ozon en UV? En wil je meewerken aan nieuwe innovaties die de markt gaan veranderen? Reageer! Lees meer>> Mechanical engineer Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je aan de slag gaat met de bouw van onze innovatieve zuiveringsinstallaties? Je komt in een enthousiast team waarin je alle ruimte krijgt om te groeien. Lees meer>> Climate School Een leerzame dag voor kids. We organiseerden dit samen met Dutch Wavemakers. Teamdag Ieder kwartaal een leuke middag waar we samen terug- en vooruitkijken. Teamuitje Leuke activiteiten om je collega's eens op een andere manier te leren kennen. Beurzen en events We zijn regelmatig te vinden op beurzen in binnen en buitenland. Website pagina

Contact

Contact contact Contact contact Heeft u een vraag? Wij komen graag met u in contact! Ons adres Gentsevaart 21 4565 ER Kapellebrug Nederland T: +31 850703190 M: info@pureblue.nl Neem contact met ons op Stuur een e-mail Plan uw route Google maps Website pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor dewerkzaamheden heeft aanvaard.3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aande opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer tenbehoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met hetoog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/ofonderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerdewerkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamhedenverbonden kosten.Artikel 2. Afwijkende voorwaarden1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringenvan de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijkschriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassingzijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afsprakentussen opdrachtgever en opdrachtnemer.2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoop-voorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voor-waarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend,tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.Artikel 3. Offertes1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.2. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaam-heden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwij-kingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemerde opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.3. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico doorde opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanigte worden gemeld.4. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van lever-anciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, geldenniet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offertezijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aande opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan - voor zoverdaarmee in overeenstemming - van de onderhavige leveringsvoorwaardendeel uit te maken.Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en porto-kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.2. De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetredennadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.3. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdracht-nemer is gevestigd.4. Alle betalingen dienen aldaar op een door de opdrachtnemer aan te wijzenrekening te geschieden.Artikel 5. Opdrachten en wijzigingen1. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aan-vaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met deuitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.3. De opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdracht-gever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld.Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voorrekening van de opdrachtgever.5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaardingervan door de opdrachtnemer.6. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in deopdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeen-gekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheidwordt overschreden.Artikel 6. Inschakeling derden1. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs nood-zakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit deaard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd omnamens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht totlevering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/ofdiensten te geven.Artikel 7. Betalingstermijn1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschiedenbinnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van eendergelijke termijn binnen veertien dagen na factuurdatum.2. De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfactureringis te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uit-sluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in denavolgende leden genoemde kosten betreffen.3. De opdrachtnemer heeft het recht om bij aanvang van werkzaamhedenmet een factuurwaarde van meer dan € 5.000,- een deelfactuur te ver-zenden van 50% van deze factuurwaarde.4. Media-, druk- en productiekosten dienen door de opdrachtnemer vande opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de opdracht-nemer tot betaling van deze kosten verplicht is.5. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienenvoor verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van opdrachtgeverte zijn ontvangen.6. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s),gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerdebankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.7. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijnbetalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij - zonder datvoorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - rente over hetfactuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald hadmoeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daavan)van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van hetop het moment van faturering geldende promessedisconto plus 2%.8. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrek-king tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigdeen niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever;als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende over-legging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal10% van het betrokken factuur bedrag gefixeerd en zullen ten minste€ 75,- per vordering bedragen.Artikel 8. Opschorting, staking en ontbinding1. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op teschorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities nietin acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangdebankgarantie.2. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdracht-gever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd,zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever,niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hemuit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien,alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdracht-gever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledigvoor rekening en risico van de opdrachtgever.4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voorde reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdracht-nemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoedingvan schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatievan de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronderbegrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.Artikel 9. Levertijden1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijkschriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer tenaanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeftniet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding,ontbinding van de overeenkomst of nietnakoming van enige verplichtingjegens de opdrachtnemer.Artikel 10. Zorgplicht1. De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor deopdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangenvan de opdrachtgever in acht nemen.2. In het bijzonder draagt de opdrachtnemer - ervan uitgaande dat terzake vanhet gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt - zorg voor de juisteaudio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overigematerialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wette-lijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.3. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alledoor de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemerter beschikking gestelde gegevens en informatie.Artikel 11. Reclames, klachten en bewijs1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdracht-gever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na hetverschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerdbinnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnenworden.3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. Debetalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer inbehandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake ver-werkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van deopdrachtnemer beslissend.Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden1. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdracht-gever, die de opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkttot zover als de derde de opdrachtnemer effectief vrijwaart. De opdracht-nemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle mede-werking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomendgeval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokkenderde te verkrijgen.2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schadeaansprakenvan derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdrachtvan de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en anderematerialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraardonverlet de zorgplicht van de opdrachtnemer ex artikel 11 vandeze voorwaarden.Artikel 13. Exoneratie1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordtbevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vast-gesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van tenhoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverd gratisvervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen.Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige schade die hetzijdirect, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem gele-verde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedragvan zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake vanhet geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grondvan wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies ofvernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, doorof namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederenreizen voor risico van de opdrachtgever.Artikel 14. Overmacht1. In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeen-gekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heefthij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der over-eenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijkals ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij totenige schadevergoeding of garantie is gehouden.2. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand,machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdracht-nemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport-storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoalsoorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen,alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belas-tingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet ver-krijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.Artikel 15. Intellectuele eigendom1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudigingvan door de Auteurswet of enige andere wettelijke regelin op hetgebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die doorof namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaartde opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voor-schriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij deopdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor dedirecte en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de open-baarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.2. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werk-zaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussenopdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de opdracht-nemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgeverworden overgedragen, nadat al hetgeen - waaronder mede te begrijpende afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectueleeigendom - de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is,zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom vanderden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelenvan deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overlegplegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet opde daaraan verbonden kosten.3. De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in heteerste lid en overigens in overeenstemming met de exoneratiebepalingenvan artikel 14 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegenaanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever doorhet gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriëleof intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van eenvordering van een derde de opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schrifte-lijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen enmedewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schik-kingonderhandelingen noodzakelijk is.4. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd totenig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan hettevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeen-gekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.5. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd totaanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijkeschriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.6. De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.Artikel 16. Aard en duur van de overeenkomst1. De opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdracht-gever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgeveris niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdracht-nemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde telaten verzorgen. Evenmin is de opdrachtnemer gerechtigd zonder overlegmet c.q. toestemming van de opdrachtgever overeenkomstige dienstente verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren metde betrokken opdrachtgever.2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulksuit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdracht-gever aan opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beidepartijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd dezekunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming vaneen termijn van zes maanden.3. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden isde opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met de opdracht-nemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij andersis of op dat moment wordt overeengekomen, bestaat de honorering vande opdrachtnemer voor die periode ten minste uit de volledige mediacom-missie op basis van het door de opdrachtgever goedgekeurde mediaplan.Artikel 17. Afwikkeling relatie1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistiekeprestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde derrelatie als gevolg van de relatie bij de opdrachtnemer bevinden, zullendoor hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever wordenovergedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschul-digd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal de opdracht-nemer ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken omde nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijdover te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door hem aante wijzen derde.2. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemereindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussen-komst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhoudingtussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van derelatie noodzakelijk is.Artikel 18. Overdracht en plichten1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder dezevoorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeel-telijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijktoestemming van de andere partij.2. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van deopdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vormdan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in eenandere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van deonder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijkeaansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.Artikel 19. Bevoegde rechter1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de over-eenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlandsrecht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder dezevoorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welkedaarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zakevan een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen wordengemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin deopdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen vanvoorlopige voorzieningen. Website pagina

Projecten

Projecten Projecten Projecten Projecten Duurzaam waterbeheer Olmenveld Zeeland heeft grote behoefte aan duurzame vormen van waterbeheer. Het huidige systeem zit aan de grenzen van de mogelijkheden Lees verder Water zuiveren bij de bron Nieuwe hotels, campings, bedrijfsgebouwen, … allemaal plaatsen met potentieel om water lokaal te zuiveren. Lees verder Duurzaam destilleren Een innovatie om het energieverbruik en de bijhorende CO2-uitstoot drastisch te reduceren. Lees verder Nieuwe ozonizatie-technologie Via rioolwaterzuivering-sinstallaties (RWZI’s) dringen nieuwe chemicaliën ons aquatisch milieu binnen. Lees verder Lees verder Lees verder Website pagina

Ons team

Ons team Ons team Returning water to its natural state RECOVER. RE-USE. REGENERATE At vero eos censes aut dolores eos, qui studiose antiqua persequeris, claris et ultimum bonorum, quod summum malum et, quantum possit, a philosophis compluribus permulta dicantur, cur nec me. Bij Pure Blue zijn we gespecialiseerd in water. We zorgen voor hygiëne, veilig water, voedselveiligheid en meer. Wij helpen onze klanten helpen bij het ontwerpen van efficiëntie, hergebruik van hulpbronnen Ons Pure Blue Voluptas vero aut nesciunt aspernatur sunt tempora non. Mollitia quia pariatur et explicabo quia excepturi repudiandae. Tempore ut expedita dolores facilis id. Est voluptas eligendi dolore quibusdam vel voluptate voluptatem. Iure aut velit ut qui quia est error similique. Eos sit sed repellendus est rerum. Aut porro et quasi fugiat nostrum sed ut culpa. Nihil voluptatem fuga assumenda illum. Magnam magni repudiandae cum mollitia incidunt. Aliquam animi non voluptas ea adipisci rerum suscipit. Tenetur non autem dolor ab consequuntur. Corrupti est voluptates cupiditate. Incidunt doloremque et assumenda dolores cupiditate enim. Hier komt een klein beetje persoonlijke uitleg over de persoon die werkt bij PureBlue. At vero eos censes aut dolores eos, qui studiose antiqua persequeris, claris et ultimum bonorum, quod summum malum et, quantum possit, a philosophis compluribus permulta dicantur, cur nec me. Bij Pure Blue zijn we gespecialiseerd in water. We zorgen voor hygiëne, veilig water, voedselveiligheid en meer. Wij helpen onze klanten helpen bij het ontwerpen van efficiëntie, hergebruik van hulpbronnen Angelo de Mul Guyon Levels Maud de mul Chantal Verlinde Sven witteiber Kevin de Nijs Thierry de Letter Ovelier de Wit Wouter Dooms LAAT JE INSPIRERENTHE FUTURE IS NOWSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.ONZE MISSIE Website pagina

Werken bij

Werken bij Werken bij Werken bij Werken bij Team met een missie De wereld een beetje mooier maken met onze innovaties. Daar werken we allemaal elke dag keihard voor. Met plezier, want dat vinden we net zo belangrijk. Op onze locatie in Kapellebrug doen we alles zelf: van R&D tot engineering, van productie tot service, en van sales tot business development. We zijn een bevlogen en betrokken club professionals met hart voor water. Werkplezier voorop Bij PureBlue geloven we in de kracht van onze mensen. Vertrouwen in elkaar, vertwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn kernwaarden die we heel belangrijk vinden. Alleen samen kunnen we de impact maken die we willen! Service monteur Vind je de afwisseling tussen werken in de werkplaats en af en toe een reisje naar het buitenland voor een servicebeurt leuk? En heb je ervaring met electra? Dan hebben wij de ideale job voor jou! Lees meer Senior R&D Engineer Heb jij interesse in en basiskennis van biologische waterzuivering en/of oxidatieprocessen zoals ozon en UV? En wil je meewerken aan nieuwe innovaties die de markt gaan veranderen? Reageer! Lees meer Open sollicitatie Denk jij dat jij onze ideale collega bent, op welk vakgebied dan ook? Dan leren we je heel graag kennen... Lees verder Impressie van werken bij ons Website pagina

Missie

Missie Missie Missie Missie Onze missie: Water terugbrengen naar de natuur zoals we het gekregen hebben. Returning water to its natural state. Bij PureBlue doen we er alles aan de transitie naar een duurzame waterkringloop te versnellen. Dat doen we door het creëren van slimme innovatieve oplossingen voor het zuiveren en toepassen van gebruikt water. Onze missie: "het terugbrengen van water naar de natuur, in de staat zoals we het gekregen hebben". Daarbij hebben we veel aandacht voor hergebruik en het herstellen van bodem en klimaat. We laten de wereld zien dat waterzuivering CO2-neutraal, kostenefficiënt, slim en een medicijn- en micro-organismevrije bron kan zijn voor een gezonde en welvarende omgeving. PureBlue is een frontrunner als het gaat om "het nieuwe water". We zijn ver in onze innovatie op het gebied van het verwijderen van medicijnresten, met de laagst mogelijke CO2-voetafdruk, waarbij we het gezuiverde water kunnen inzetten op plekken waar het het meest nodig is (landbouw, groene steden, hergebruik industrie, etc.) De PureBlue installaties zijn slimme, compacte, decentrale zuiveringsinstallaties, gebaseerd op biologische zuivering. Dat doen we zowel op water als op land. Het afval? Dat zetten we om in een hoogwaardige bron voor biologisch afbreekbare producten. Zo creëren we waarde in elke stap van de keten. Wij willen impact maken. Wie sluit aan bij onze missie? 90% CO2 besparing Is onze goal circulaire oplossingen voor voldoende en gezond water Modulair Compact en schaalbaar. Easy to install. Substainable societies Bij Pure Blue zijn we gespecialiseerd in water. We zorgen voor hygiëne, veilig water, voedselveiligheid en meer. Wij helpen onze klanten helpen bij het ontwerpen van efficiëntie, hergebruik van hulpbronnen en het revitaliseren van natuurlijke systemen. We zijn bezig met het bestrijden van klimaatverandering en het stimuleren van een meer circulaire economie, en het is onze plicht om een ​​betere aarde achter te laten voor de volgende generatie. Duurzaam zijn is de kern van onze organisatie en we zorgen voor economische groei zonder de hulpbronnen of de mensen van deze planeet te exploiteren. Website pagina