PureBlue

Duurzaam waterbeheer op Camping Olmenveld

 

Zeeland heeft grote behoefte aan duurzame vormen van waterbeheer. Het huidige systeem zit aan de grenzen van de mogelijkheden. Piekbelasting in de zomer leidt tot grote problemen in de voor Zeeland vitale sectoren als de landbouw en de recreatieve sector.
 

Waterbeheer verduurzamen

In dit project willen de partners een lokale oplossing ontwikkelen, testen en demonstreren om aan te tonen dat er lokaal mogelijkheden zijn om waterbeheer in de toeristische sector en de landbouw middels samenwerking te verduurzamen. Doelstelling in dit project is de ontwikkeling en demonstratie van een pilot om het afvalwater en regenwater van Camping Olmenveld , dat kan worden opgevangen, te zuiveren en her te gebruiken, de overschotten te bufferen voor toepassing in met name de agrarische sector en voor het besproeien van bijvoorbeeld de gemeentelijke sportvelden.

 

Terugdringen watertekort

De partners Camping Olmenveld en PureBlue Water BV gaan gezamenlijk, met ondersteuning van Hogeschool Zeeland (Expertisecentrum Water Technology) een pilot ontwikkelen en demonstreren om het afvalwater en regenwater van Camping Olmenveld te zuiveren, te bufferen, nuttig aan te wenden en aan te bieden als zoetwaterbron voor besproeiing aan de omliggende agrariërs en gemeente. Het uiteindelijke resultaat van het project is een in de praktijk aantoonbare businesscase waarmee de markt in staat is om op feiten gebaseerde investeringsbeslissingen te nemen. HISWA-RECRON is betrokken om de resultaten van het project breed te verspreiden.


Dit project ontvangt financiële steun van de Europese Unie.