PureBlue

Duurzame Waterlopen door O3G

Rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) zuiveren huishoudelijk en industrieel afvalwater dat vervolgens als effluent naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Hoewel de effluentkwaliteit de afgelopen jaren heel sterk is verbeterd, vragen onder andere opkomende organische microverontreinigingen (OMV’s) zoals medicijnresten, pesticiden en PFAS-verbindingen steeds meer aandacht.

Via het Vlaanderen-Nederland Interregproject Schone Waterlopen door O3G willen we demonstreren dat Ozonisatie (O3) in combinatie met Granulair Actief Kool (GAK) kan worden ingezet op RWZI’s als een innovatieve, doelmatige en kostenefficiënte nabehandelingstechniek die de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert in Vlaanderen en Nederland. 

 


  
Ozonisatie is een uiterst efficiënte techniek om een breed scala aan organische microverontreinigingen te verwijderen, maar heeft als nadeel
dat er schadelijke nevenproducten zoals bromaat en transformatieproducten gevormd kunnen worden. Een hogere ozondosering, die nodig is voor verregaande verwijdering van OMV’s, leidt hierbij ook tot een groter risico op de vorming van die nevenproducten. Bij GAK-filtratie worden die nevenproducten niet gevormd, maar is een frequente regeneratie van het actief kool noodzakelijk, wat dan weer leidt tot hoge kosten en een grote CO2-voetafdruk.

Daarom onderzoeken we in dit project hoe deze twee technologieën zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd om een zo hoog mogelijke OMV-verwijdering te behalen met een minimale vorming van nevenproducten, een minimale GAK-regeneratie en een optimaal energie- en grondstoffenverbruik.

Binnen het project neemt neemt Vlakwa de projectcoördinatie en -communicatie op zich. Ook zullen er testen worden uitgevoerd op een nieuwe full-scale installatie bij Aquafin RWZI te Aartselaar en op een pilootinstallatie bij Waterschap De Dommel te Tilburg.

Overige partners zijn: AM-Team, Aquafin, CAPTURE, HZ University of Applied Sciences, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Waterschap de Dommel.

Projectlooptijd: 01/09/2023 – 31/08/2026


Met steun van Interreg Vlaanderen-Nederland